Auroom Lakberendezési Stúdió

Keresztes Ágnes ev.

Általános szerződési feltételekÁltalános tudnivalók

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) AUROOM LAKBERENDEZÉSI STÚDIÓ Keresztes Ágnes egyéni vállalkozó (2040 Budaörs, Panoráma u. 13.), valamennyi megrendelésre vonatkozó ajánlatára, egyéb jognyilatkozatára és megbízóval kötött szerződésére.

Jelen ÁSZF abban az esetben is alkalmazandó, ha AUROOM LAKBERENDEZÉSI STÚDIÓ Keresztes Ágnes ev. és a megbízó egyedi szerződést kötnek egymással. Amennyiben az egyedi szerződés feltételei és a jelen ÁSZF előírásai között eltérés van, úgy az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.

A jelen ÁSZF-t és annak esetleges módosításait az AUROOM LAKBERENDEZÉSI STÚDIÓ a hivatalos honlapján (https://auroomlakberendezes.hu) teszi közzé. Kérésre az AUROOM LAKBERENDEZÉSI STÚDIÓ az ÁSZF-t egyéb módon is üzleti partnerei rendelkezésre bocsátja.

Fogalmak

ÁSZF: Megrendelésre létrejött jogügyletet szabályozó jelen Általános Szerződési Feltételek

AUROOM LAKBERENDEZÉSI STÚDIÓ: Keresztes Ágnes ev. (továbbiakban Lakberendező)

  • Székhely: 2040 Budaörs, Panoráma u. 13.
  • Adószám: 72191978-1-33
  • Webcím: https://auroominterior.hu
  • Levelezési cím: 2040 Budaörs, Panoráma u. 13.
  • E-mail cím: auroom@auroominterior.hu
  • Telefonszám: +36 70 320 2211

Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott mind az e-mailben, mind a postai úton tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.

Megbízási díj: Az Lakberendező által az árajánlatban közölt bruttó megbízási díj.

Megbízó: Lakberendezővel szerződést kötő természetes, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb jogalany.

Szerződés: A Lakberendező és a Megbízó között lakberendezési tanácsadás, 3D látványtervezés, lakberendezői feladatokra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó egyedi megállapodás.

Szolgáltatás: A Lakberendező által vállalt lakberendezői és tervezési szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok elvégzése.

Megrendelési tudnivalók

A jelen ÁSZF tárgya: a Megbízó részéről megadott ingatlan/ingatlanrész A Lakberendező általi megtervezésével kapcsolatos feladatok és ezeknek a Megbízó általi megrendelése.

A Megbízó a Honlapon keresztül a "Kapcsolat" menüpont alatt, illetve közvetlenül az auroom@zim.hu címre küldött elektronikus levéllel árajánlatot (a továbbiakban: Árajánlat) kérhet az Lakberendezőtől. Igényfelmérő kérdőívet kiküldése a Megbízónak az általa megadott elektronikus levelezési címre. A kitöltött igényfelmérő kérdőívet Megbízó elektronikus úton visszaküldi Lakberendezőtől részére. A kitöltött igényfelmérő kérdőív alapján Lakberendezőtől elkészíti az Árajánlatot és azt megküldi elektronikus úton Megbízónak. Megbízó válasz e-mail küldésével elfogadja az Árajánlatot. Az Árajánlat elfogadásával Megbízó elfogadja az ÁSZF-et, valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot. Az ÁSZF a https://auroomlakberendezes.hu honlapon mindenkor elérhető.

A megrendelés elfogadásáról Lakberendező elektronikus úton Visszaigazolást küld Megbízó részére. A Visszaigazolás elküldésével jön létre a Szerződés.

Fizetési feltételek

Az árajánlatban feltüntetett ütemezés vagy egyedi megállapodás szerinti ütemezés szerint a Megbízó köteles az egyes részszámlákban feltüntetett határidőn belül a szolgáltatás díját Lakberendező részére megfizetni.

Lakberendező az árajánlatban rögzített ütemezés szerint az egyes tervezési szakaszok elvégzése után a tervek átadásakor vagy átadást követő 15 napon belül nyújtja be a számlát.

Késedelmes fizetés

A Megbízó késedelmes fizetés esetén köteles a mindenkori jegybanki alapkamat +8%-nak megfelelő késedelmi kamatot megfizetni Lakberendező részére.

Amennyiben a Megbízó fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, Lakberendező 15 (tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megbízónak. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően Az Lakberendező jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi kamattal növelt összegének érvényesítése érdekében követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Lakberendező tájékoztatja a Megbízót, hogy a Megbízóval szemben fennálló követelése (azaz a jogos érdeke) érvényesítése érdekében jogosult a követelés érvényesítése érdekében harmadik személynek, így különösen ügyvédi irodának és/vagy követeléskezelő cégnek megbízást adni. A Megbízó jelen Szerződésben összefüggésben kezelt adatait Lakberendező a követelés érvényesítése érdekében követeléskezelő részére átadhatja.

Tervmódosítás

Lakberendező a Megbízó által jóváhagyott terven Megbízó hozzájárulása nélkül módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez szakmai kötelessége, illetve amennyiben ez a kivitelezés során szükségessé válik. Ezen esetekben Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.

A Megbízó a terven három alkalommal kezdeményezhet kisebb módosítást díjmentesen (pl.: bútor helyének módosítása, kiegészítők, bútor típusának változtatása), valamint két alkalommal kezdeményezhet nagyobb, módosítást (pl.: nyílászáró átméretezés, nyílászáró áthelyezés, válaszfalmozgatás) díjmentesen, amennyiben nem mond ellent a tervezési koncepciónak, és nem bejelentés vagy engedély köteles.

Minden további kisebb módosítás díja 30.000 Ft / db, minden további nagyobb módosítás díja 80.000 Ft/db. A díjak a tervezési koncepcióval ellent nem mondó változtatásra vonatkoznak.

Megbízó a módosítás igényét elektronikus úton köteles Lakberendezővel közölni.

Teljesítés

Lakberendező a Szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg Teljesítés igazolást állít ki.

Felelősség, kötelezettség

A tervezési terület megközelíthetőségéről a Megbízó köteles gondoskodni, ennek (részleges) hiányában a Lakberendezőnek meg kell ismételnie a helyszíni szemlét/felmérést, melynek díját a Megbízó köteles viselni.

Megbízó jogosult a tervek átvételét követő 15 munkanapon belül egy alkalommal történő véleményezésére és változtatások kérésére. A véleményt a Lakberendezőnek írásos formában el kell juttatni, melynek végrehajtását a Lakberendező csak indokkal utasíthatja vissza (jogszerűtlenség, műszaki megvalósíthatóság akadálya, ésszerűtlenség). Amennyiben a Megbízó a terveket 5 munkanapon belül nem véleményezi, azok ráutaló magatartással automatikusan jóváhagyottnak minősülnek.

Megbízó köteles a Lakberendező számára a Dokumentáció elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást megadni.

Megbízó köteles a Lakberendező kérésére a tervezési folyamatban felmerülő lényeges kérdésekben 5 naptári napon belül állást foglalni, utasítást adni.

Megbízó feladata, hogy céljairól a Lakberendezőt teljes körűen tájékoztassa. A szükséges Hatósági engedélyek beszerzése a Megbízó feladata.

Megbízó köteles a Lakberendező által készített terveket átvenni, átvételkor a teljesítésigazolást aláírni, a szolgáltatások és a vállalt külön szolgáltatások díjának, valamint a Lakberendező felmerült és igazolt költségeinek megfizetésére.

Megbízó jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, a Lakberendezővel együttműködve jár el.

A szerződés megszűnése

Lakberendezőnek jogában áll a szerződést felmondani, ha:

- Megbízó az esedékes fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Lakberendező nyolc napos póthatáridőt köteles kitűzni a fizetési kötelezettség teljesítésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Lakberendező egyoldalú elállással élhet.

- A Lakberendező 15 napon belül nem kap választ a tervezéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseire

- A Megbízó részéről 6 alkalomnál többször lép fel tervmódosítási igény az Lakberendező a 7. módosítási igényt megtagadhatja, a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és kárának megtérítését követelheti.

- Megbízó felszólítás ellenére jogszerűtlen, műszakilag megvalósíthatatlan, ésszerűtlen utasításokat ad a tervdokumentáció készítésére vonatkozóan Lakberendező módosítási igényt megtagadhatja, a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és kárának megtérítését követelheti.

Megbízónak jogában áll a szerződést felmondani, ha:

- amennyiben a tervdokumentációt a szerződésben maghatározott ideig nem kapja meg írásban felszólítja a Lakberendezőt, amennyiben felszólítás után 5 nappal sem kapja kézhez a terveket a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja

- a Lakberendező nem a leírtaknak megfelelően készíti el a terveket

A felek a felmondás jogának gyakorlása előtt legalább 5 munkanappal korábban kötelesek a másik felet írásban - a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével - a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani. A Szerződés felmondása esetén a Lakberendező követelheti az addig elvégzett szolgáltatásainak díját és azzal felmerült, igazolt költségeit.

Szerzői jogok

Jelen szerződéssel kapcsolatban keletkező jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásnak minősülő tervekkel kapcsolatos szerzői jogok Lakberendezőt illetik.

Felhasználás

Megbízó a tervdokumentáció megvásárlásával (kifizetésével) felhasználói jogokat szerez, melyek korlátozott jogok. Az átadott terveket kizárólag jelen szerződésben meghatározott ingatlan átalakítására jogosult felhasználni saját részére felhasználni, nem jogosult azt másnak átadni, többször felhasználni, Magyarország területi hatályán kívül használni, nem jogosult más alkalommal arculati tervként használni. További felhasználás esetén a Lakberendezőnek jogdíjat köteles fizetni, melynek összegéről alkalmanként tárgyalnak.

A tervek felhasználási joga kizárólag az Lakberendező felé történő teljesítésigazolás megtörténte-, és a kiállított számla pénzügyi rendezése után száll a megbízóra!

A Megbízó vállalja, hogy a munka lezárulta után, a Lakberendező képzett fotóssal az ingatlant fotózza és az elkészült képeket weboldalán, Facebook oldalán és Instagram oldalán közzé tegye, valamint pályázatokon induljon illetve online és offline felületeken referenciaként használja, az ingatlan pontos helyének megjelölése nélkül.

Az ÁSZF egyoldalú módosítása

A Lakberendező jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint valamennyi, egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételt egyoldalúan módosítani.

A Lakberendező a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megbízóval közli.

Megbízónak joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megbízó felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 (nyolc) munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta.

Adatkezelés

A Lakberendező a mindenkor hatályos Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megbízó személyes adatait. A Lakberendező részletes adatkezelési tájékoztatója a https://auroomlakberendezes.hu alatt található.

Egyebek

A Megbízó panaszjogával A Lakberendező telefonon, illetve levél és e-mail útján élhet. Lakberendező az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak Írásbeli formában érvényes

A Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amennyiben a megrendelésre a tartalom változatlan visszaidézésére, a Megbízó személyének és a megrendelés megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. A Megbízó hallgatása vagy magatartástól tartózkodása is érvényes jognyilatkozatnak minősül, ott, ahol a jelen ÁSZF az adott jognyilatkozat vonatkozásában ezt lehetővé teszi.

Lakberendező tevékenységére vonatkozó etikai kódex, a Lakberendezők Országos Szövetség tagjaira vonatkozó etikai kódex, mely az alábbi oldalon érhető el: https://lakberendezok.hu/etikai-kodex/